Menu Zavřeno

Sociálně terapeutické dílny EMA – Podpora služeb sociální prevence 3

Projekt „Podpora služeb sociální prevence 3“ z Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou. Sociálně terapeutické dílny EMA od 1.1.2020 pracují v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 3“, financovaného ESF a MSK viz https://www.msk.cz/cz/dotace_eu/podpora-sluzeb-socialni-prevence-3-131188/

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

Číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030

Obsah projektu

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

Přehled klíčových aktivit

1) Podpora vybraných sociálních služeb

2) Kontrola a evaluace poskytování sociálních služeb

Doba realizace projektu

1. 1. 2020 – 30. 6. 2022