Menu Zavřeno

Zavedení nových metod práce s uživateli v naší organizaci

Projekt z Operačního programu Zaměstnanost, zapojena sociální služba DOZP Dolní Životice.

Název projektu:  Zavedení nových metod práce s uživateli v naší organizaci Registrační číslo:  CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007711
Doba realizace projektu: 1. dubna 2018 – 31. března 2020

Hlavním cílem projektu je podpora procesů v naší organizaci a podpora rozvoje kvality sociálních služeb.

Hlavního cíle chceme dosáhnout těmito specifickými cíli:

  1. Rozvoj sociálních služeb podporujících sociální začleňování, a to zaváděním nových metod práce s uživateli,
  2. Rozvoj kvality poskytovaných sociálních služeb,
  3. 3Doplňkové vzdělávání zaměstnanců organizace v akreditovaných kurzech pro doplnění znalostí z oblasti péče o uživatele.

Cíle bude dosaženo za podmínek realizace těchto plánovaných aktivit:

  • komplexní zavedení metody augmentativní a alternativní komunikace v organizaci (AAK), která spočívá v nákupu speciálních pomůcek pro AAK, ve specifickém proškolení zaměstnanců a vytvoření nových pracovních postupů pro zaměstnance;
  • komplexní zavedení metody aktivizace uživatelů a snoezelen v organizaci, která spočívá v nákupu specifických pomůcek pro aktivizaci uživatelů, ve vytvoření snoezelen místnosti pro relaxaci uživatelů, ve specifickém proškolení zaměstnanců a vytvoření nových metodik v rámci organizace;
  • vytvoření pracovního místa pro Metodika AAK, který bude odborně dohlížet na aktivity v projektu spojené s nastavováním komunikace s uživateli tak, aby byly v souladu se všemi interními dokumenty v organizaci.

V současné době probíhají v rámci realizace projektu plánovaná setkání se supervizory a Metodikem AAK, zaměstnanci se aktivně účastní na akreditovaných vzdělávacích kurzech.

Projekt je financován z EU (resp. z ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost). Více informací lze nalézt na www.esfcr.cz.