Menu Zavřeno

Rozpočet a střednědobý výhled organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21.2.2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/ střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Finanční prostředky účelově určené na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb.

Rok 2019

Moravskoslezský kraj  – Příspěvek na provoz ÚZ 13305 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb.

Služba

Domov pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice – 21.022.000 Kč
Domov pro osoby se zdravotním postižením Jakartovice Deštné – 13.076.000 Kč
Chráněné bydlení Moravice – 2.174.000 Kč

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – 2.300.000 Kč
Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy ÚZ 205 – 1.600.000 Kč

Projekt

Sociálně terapeutické dílny EMA (EU) – 3.654.000 Kč
„Podpora služeb sociální prevence 2“, reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758